Общи условия и политика за поверителност

ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. GDPR

 Настоящото съобщение има за цел в съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от ОРЗД да Ви информира за извършваните от www.digital-deck.com дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-долу само „Регламент 2016/679“ или „ОРЗД“) и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България.

1. Данни за администратора и за контакт с него.

www.digital-deck.com, е администратор на лични данни, които се обработват при или по повод осъществяване на възложените му от закона правомощия и при и по повод изпълнение на основната му дейност. Исканията си може да отправяте и на електронен адрес: info@digital-deck.com. В съобщението си следва да посочите необходимите данни за Вашата индивидуализация и контакт за обратна връзка.

2. Цели и основания за обработване на лични данни, категории обработвани данни.

www.digital-deck.com обработва лични данни във връзка с дейността си и води следните регистри:

 • Водене на регистър на клиентите;
 • Водене на регистър на служителите;
 • Водене на регистър на контрагентите.

При упражняване на правомощията си за целите на администрирането на персонала (управление на човешките ресурси) и финансово-счетоводната отчетност, www.digital-deck.com обработва лични данни на основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ и чл. 9, пар. 2, б. „б“ от Регламента на кандидати за работа, служители и физически лица, изпълнители по договори и представители на юридически лица – изпълнители по договори. Категориите обработвани данни са относно физическата и социалната, семейната и икономическата идентичност данни за съдебното минало и здравословното състояние на лицата.

Когато www.digital-deck.com обработва данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.

Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

3. Категории получатели на данни. www.digital-deck.com не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.

Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:

 • Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ, МВР и др.п.);
 • Банки за нуждите на извършвани плащания на възнаграждения;
 • Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни.

4. Срок за съхранение на данните.

Като администратор на данни www.digital-deck.com обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото  законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

За срок от 50 години се съхраняват данните, свързани с трудовоправни и осигурителни отношения, а останалите данни се съхраняват за срок между 2 месеца и 5 години, според вида на данните, определящи законовото задължение за обработването, включително съхраняването им.

5. Права на физическите лица-субекти на данни.

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

 • Право на достъп;
 • Право на коригиране на неточни или непълни данни;
 • Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
 • Право на ограничение на обработването;
 • Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
 • Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679.
 • Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

Горните права може да упражните чрез отправено искане до www.digital-deck.com  (писмено или по електронен път), в което следва да посочите конкретно Вашето искане. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на www.digital-deck.com, посочен по-горе.

6. Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда

Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до Административен съд – София.

7. Предаване на лични данни в трети страни или международни организации.

www.digital-deck.com не предава обработваните лични данни в трети държави или международни организации.

8. Въведени от ДРУЖЕСТВОТО мерки за защита на личните данни.

8. 1. С Вътрешни правила на www.digital-deck.com за мерките за защита на личните данни, утвъдени със заповед на управителя, са въведени мерки за ефективна защита на обработваните лични и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в РЕГЛАМЕНТ 2016/679.

 • Идентификация на посетителите. Бисквитки.

Посетителите на настоящия сайт могат да го използват за информационни цели, без да предоставят лична информация и да се идентифицират пред www.digital-deck.com. В случай, че желаете да използвате услугите, е необходимо да се регистрирате. www.digital-deck.com или негови партньори могат да поставят информация на вашия компютър, която да позволява събиране на определени данни. Става въпрос за т.нар. „бисквитки“ (cookies), които са често използвани. Бисквитките се съхраняват на твърдия диск на вашия компютър. www.digital-deck.com ще използва само информацията, която е поставена в бисквитките чрез сайта www.digital-deck.com Бисквитките ни ще позволяват да работим по-добре и по-ефективно. Ако изберете „отказ от бисквитките“, следва да имате предвид, че може да се окажете в невъзможност да се възползвате от всички интегративни възможности на сайта, както и да се окажете в невъзможност да изтеглите определено съдържание.

8.2. На настоящия сайт може да бъде използвана и технология, която да позволява на www.digital-deck.com да събира техническа информация: IP адрес, вид на операционна система на компютъра, тип на интернет браузър и адресите на свързани сайтове.

8.3. Непълнолетни лица.

Съгласно действащото законодателство непълнолетни лица не могат да изпращат информация чрез сайта на www.digital-deck.com. В случая е необходимо съгласие на родител или настойник, дадено преди подаване на информацията. Съгласието на родителя/настойника се предоставя отново чрез саийта.

Допълнителна информация за мерките за защита на личните данни, може да получите от Длъжностното лице по защита на данните на www.digital-deck.com: info@digital-deck.com.

9. Промяна на политиката за защита на личните данни

www.digital-deck.com си запазва правото да променя или изменя по всяко време тази Политика за защита на личните данни, да променя, модифицира или откаже достъп до сайта, или неговото съдържание без предварително уведомление. Препоръчително е настоящият сайт да се посещава по-често, за да бъдат преглеждани актуалните  условия, които се считат обвързващи за клиента.

Използвайки този сайт, вие изрично приемате и давате своето недвусмислено съгласие, че вашите лични данни, събрани при регистрацията на този на сайт, или във връзка с използването на сайта, може да се прехвърлят през международните граници на сървъри, които поддържат сайта (включително, но не се ограничават до трансфери от тези места обратно към страната на вашата регистрацията) за експлоатация и развитие на сайта, включително прехвърляне на подизпълнители, агенти или представители на www.digital-deck.com, които изпълняват задачи и услуги, свързани със сайта, или за целите на съхраняване на данните в съответните бази данни.

Политика за използване на бисквитки

www.digital-deck.com се ангажира да предоставя най-добрите услуги, като с това се стремим да поддържаме доверието, което ни гласувате. За нас е важно да сте запознати как уебсайтът ни използва “бисквитки” и с каква цел те се съхраняват на Вашия компютър.

Какво са „бисквитки“

„Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър или мобилно устройство. Функцията на „бисквитките“ е да Ви разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запазят определена информация, свързана с Вашите предпочитания. Използват се от повечето сайтове, за да улеснят Вашето сърфиране.

Всяка „бисквитка“ е уникална за Вашия браузър и съдържа анонимна информация. Съдържанието включва наименованието на домейна, от която идва, „продължителността на живота ѝ“  и стойност, обикновено под формата на произволно генериран номер.

Без да се изчерпва до посочените примери www.digital-deck.com използва бисквитки за:

 • Запомняне на вашите предпочитания и действия (дали сте кликнали върху даден pop up бутон, за да не се показва повторно и др.);
 • Запомняне на адреса на уеб сайта, от който сте влезли в нашия сайт. По този начин разбираме посетителите на кои други сайтове се интересуват от нашия сайт и предприемаме мерки, за да подобрим работата си с тези други сайтове;
 • Запомняне на адреса на уеб сайт, в който сте влезли, след като сте отворили линк от нашия сайт. Тези бисквитки са от изключителна важност за нашата работа. Ние ги използваме, за да можем да регистрираме комисионните при продажбата на стоки, предлагани от онлайн магазините, които промотираме;
 • Да разберем как сайтът се използва от посетителите с цел подобряване на работата му (оптимизиране на съдържанието, премахване на страници, които не са интересни за потребителите, коригиране на визията на сайта).

Бисквитките, които използваме, нямат за цел да ви идентифицират лично. Информацията, която се съхранява, има за цел да подобри работата на сайта и вашите потребителски нужди.

Какви видове бисквитки използваме и за какво са предназначени

Бисквитки за сигурност и идентифициране

Целта на „бисквитките“, предназначени за сигурност на връзката, е:

 • Да разпознаят потребителя в рамките на конкретната сесия
 • Да контролират сигурността
 • Да гарантират, че информацията, която потребителя въвежда, се вижда единствено от него

Бисквитките за сигурност и идентифициране се изтриват автоматично след прекратяване на сесията на Вашия браузър и ли се пазят за ограничено време с цел осигуряване на безпрепятствена работа със сайта. Важно е да се отбележи, че тези, както и останалите видове бисквитки на сайта, не съхраняват въведените лични данни.

Типове бисквитки, които използваме

 • Сесийни бисквитки, които се изтриват след като затворите сайта;
 • Постоянни бисквитки, които се запазват по време на многократните посещения на сайта;
 • Бисквитки на трети страни, използвани от уеб сайтове на наши партньори и др. С цел подобряване на работата на сайта, използваме услуги на трети страни, които запазват бисквитки на устройството ви, съхранявайки анонимни данни за посетените страници, време прекарано в сайта, брой прегледани страници, профил на потребителя и др. Например поставянето на бисквитки се прави от Facebook, Google Ink и Кънвършън Маркетинг ЕООД. Те са нужни за споделяне на съдържание в социалните мрежи, за изготвяне на статистика относно посещаемостта на сайта или с цел регистриране на комисионна и др.

Приканваме ви да се запознаете с политиката на управление на бисквитките на съответните трети страни.

Ефективност и функционалност

„Бисквитките“ за производителност целят събиране на статистическа информация и предоставяне на съдържание спрямо индивидуалните предпочитания на потребителите. Чрез тях ние анонимно измерваме броя посещения, разгледаните страници, активността на посетителите, както и повторните посещения на сайта. Тези „бисквитки“ ни помагат да анализираме трафика, което ни позволява да подобряваме уебсайта, както и цялостното потребителско изживяване.

Управляване и изтриване на „бисквитки“

Моля, имайте предвид, че голяма част от „бисквитките“, които използваме, ще подобрят сърфирането Ви в нашия уебсайт, а останалата част са важни за гарантиране сигурността на достъпа.

В зависимост от използваният браузър Вие имате възможност:

 • Да разрешите или откажете съхранението на бисквитки от всички източници
 • Да настроите известие, което при всяка нова “бисквитка” ще иска разрешение за приемане или отказване

Повечето браузъри са настроени да приемат „бисквитки“ по подразбиране. Въпреки това, ако не желаете “бисквитките” да бъдат съхранявани на Вашия компютър, Вие имате възможност да ги ограничите чрез промяна на настройките на ползвания браузър.

Как да контролирате бисквитките

Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки по всяко време, когато пожелаете. Можете да изтриете всички бисквитки, които са запазени на вашето устройство. Повечето браузъри имат и опция да блокират бисквитките. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт. Също така е възможно някои услуги и функции да не работят нормално или да не функционират въобще. Ако все пак желаете да деактивирате бисквитките, това се прави от настройките на използвания интернет браузър.

За деактивиране, използвайте линковете по-долу в зависимост от използвания от вас браузър:

Приемане

Приемането на бисквитките не е необходимо, но ще допринесе за доброто функциониране на сайта. Можете да изтриете или блокирате бисквитките, но това може да доведе до нестабилна работа на сайта.

Чрез продължаване на използването на сайта www.digital-deck.com, вие се съгласявате със записването на бисквитки във вашия компютър или мобилно устройство.

Полезни препратки

За повече информация относно бисквитките може да намерите на сайтовете:

 • aboutcookies.org
 • allaboutcookies.org